საიტზეა : 62 ადამიანი
giooig
16:42
gaxsov miyvardi..
Gaxsovs miyvardi?chemi sicocxle iyavi,chemi ocneba,chemi gulis cema,ici rogor menatreba warsulis dabruneba,magram azri ar aqvs,shen waxvedi shen damtove ushenoba shen maswavle, sevdas mimachvie, martooba shemayvare, ushenod ici bevri game tetrad gavatene, muxlebze dachoqili gmertsac ki shegavadre, axla dabrundi wlebis mere, siyvaruls mtxov isev, azri ar aqvs damijere, ukve warsuls chagabare, ushenobas mivechvie ufro sworad mimachvie, ici raa? siyvarulis mjeroda axla ki agar mjera, anda ra aris siyvaruli? chemtvis gulis tkivili, sulshi sicariele, martoobis chivili, sevdiani mzera, yavbi gimili, ar gegonos warsuls mivtiri, ubralod kargi iyo is rac iyo, magram damtavda morcha sadgac gulis sigmeshi damijere mokvda
Комментарии: 0
giooig
16:39
მე გეკითხები
მე მეზიზღები და იცი რატომ? -მე შენ მიყვარხარ -აი ამიტომ, რად დამანახე სიმართლე რატომ? ახლა ხომ მხოლოდ მე ვტირი მარტო. შენ არ ფიქრობდი, მითხარი რატომ? თვალებს მიხელდი მე საწყალს მარტოდ, შენ არ იცოდი, ო, ღმერთო რატომ, რომ ამით ტკივილს მომგვრიდი მარტო. შენ არ მპასუხობ და მაინც რატომ, იქნებ პასუხი მე ვიცი მარტო, ვერ დაგივიწყებ! შენც იცი რატომ, ეს სიყვარულის ბრალია მარტო!!!
Комментарии: 0
giooig
16:36
gzas dagilocav
Axla gavige rom gyvarebivar Roca meukve sxva sheviyvare, aqamde getqva tuki giyvardi Mexo sxvas agar sheviyvarebdi. Ase megona chemze fiqrebi Shen arasodes ar geqneboda, Tuki marto me meyvarebodi Amit mitxari ra iqneboda. Xoda wavedi sxva sheviyvare Sheni imedi me ro armqonda, Siyvarulze nu damiwyeb ficils Radgan sxva miyvars meukve dzlier. Is sheviyvare vinc shemiyvara Vinc chem grdznobebze uari ar tqva, Bevrjer gitxari bevrjer gifice Chemi siyvaruli ar sheismine. Xoda erts getyvi nu gewyineba Axla wadi da sxva sheiyvare, Ertxel uari visac utxari Mastan dabrunde ar gekadreba. Mshvidobit chemo loya witelo Mshvidobit chemo yofilo lovee, Axla vinc miyvars chemi gulia Mas arasodes ar ugalateb. Chemze fiqrebit tavs nu daigli Sanam droaris sxva vinme naxe, Mase davgondi mashin rodesac Shen uaritqvi chem siyvarulze. Cuds arasodes mear gisurveb Ise gecxovros rogorc ferias, Bednierebas gisurveb mravals Gzebs dagilocav cxovrebit savals
Комментарии: 0

55555